This page needs JavaScript activated to work. Kontakt – Marina Nova

Kontakt

Adres siedziby:
03-543 Warszawa, ul. Barkocińska 6

Adres biura:
11-730 Mikołajki Al. Kasztanowa 8 lok. 7

tel.: +48 22 25 78 000
e-mail: sekretariat@marinanova.eu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000269577, NIP 742 213 36 84, REGON 280159628, kapitał zakładowy 25.826.000 PLN.